Dubbele materialiteit

Een duurzaamheidskwestie wordt als materieel beschouwd als deze voldoet aan de criteria voor impactmaterialiteit of financiële materialiteit, of beide. Daarnaast moet een bedrijf aanvullende entiteitspecifieke informatie verstrekken om inzicht te geven in de effecten, risico's en kansen als het van mening is dat een duurzaamheidskwestie materieel is, maar niet of niet voldoende wordt 'gedekt' door een specifieke ESRS.

Als een onderwerp van materieel belang is, moet de onderneming alle relevante informatie bekendmaken. Als een onderwerp niet materieel is en daarom niet voldoet aan de relevante openbaarmakingsvereisten van een huidig ESRS, licht het bedrijf kort de redenering toe achter zijn beoordeling van de materialiteit van het onderwerp. Dit maakt dubbele materialiteit tot het criterium om te bepalen of informatie moet worden opgenomen in het duurzaamheidsverslag. Het bepaalt ook het aantal data punten en prestatie-indicatoren waarover gerapporteerd moet worden.

Een bedrijf voldoet aan de eisen voor duurzaamheidsrapportage als het alle materiële informatie bekendmaakt. Dus zelfs als het bedrijf niet (volledig) duurzaam is, kan het nog steeds voldoen aan de CSRD en ESRS. Zolang het duurzaamheidsverslag maar nauwkeurig weergeeft hoe duurzaam het bedrijf is.

Impactmaterialiteit versus financiële materialiteit

Dubbele materialiteit heeft twee dimensies: impactmaterialiteit en financiële materialiteit.

dubbelmateriaal-csrd

Impact materialiteit

Impactmaterialiteit vertegenwoordigt de inside-out kijk op materialiteit, waarbij de impact die de organisatie heeft op de samenleving het uitgangspunt is. De inside-out visie bestaat uit

  • De invloed van de organisatie op het milieu en de samenleving beoordelen
  • Organisaties kunnen dit perspectief gebruiken om te bepalen waar ze hun positieve impact kunnen vergroten en hun negatieve impact kunnen beperken.

Financiële materialiteit

Financiële materialiteit vertegenwoordigt de outside-in kijk op materialiteit, waarbij de impact die de maatschappij heeft op de bedrijfsactiviteiten het uitgangspunt is. De outside-in visie bestaat uit:

  • De impact van milieu- en sociale aspecten op de organisatie beoordelen
  • Deze aspecten kunnen de financiële prestaties beïnvloeden, zowel positief als negatief, via kansen en risico's.

Dubbele materialiteitsbeoordeling

De dubbele materialiteitsbeoordeling kan worden onderverdeeld in vijf fasen. Eerst worden de reikwijdte en de doelstellingen van de beoordeling bepaald. In deze fase wordt bepaald wat materialiteit betekent voor de organisatie. Vervolgens worden de potentiële en actuele risico's, kansen en gevolgen vanuit zowel financieel als impactperspectief geïdentificeerd. In fase drie wordt een beoordeling uitgevoerd om onderwerpen te identificeren die materieel lijken vanuit een impactperspectief en/of vanuit een financieel perspectief. In de validatiefase worden zowel interne als externe belanghebbenden betrokken bij het valideren van de bevindingen in de beoordelingsfase. Tot slot worden de resultaten en de ondernomen processen gedocumenteerd in de governancefase.

dubbele materialiteitsbeoordeling

Dubbele materialiteit

te leveren dubbele materialiteitsbeoordeling
Interne en externe belanghebbenden in kaart brengen
Betrokkenheid en verschillende manieren om met hen samen te werken
Vooroverleg met belanghebbenden
Vertrouwd raken met materialiteitsbegrip 
Voer een materialiteitsbeoordeling uit door de materialiteit voor elk onderwerp indicatief te scoren
Vanuit een financieel en impact materialiteitsperspectief
Valideer de voorlopige materialiteitsmatrix met de belangrijkste belanghebbenden
Daag besluitvormers uit met de eerste materialiteitsresultaten, bepaal of discretionaire overschrijdingen nodig zijn (ESRS)
Resultaten en het besluitvormingsproces documenteren
Duidelijk audit trail
Selecteer welke ESG thema's waarschijnlijk materieel zullen zijn
Gebaseerd op ESRS-onderwerpen en benchmarks voor de sector
Potentiële en werkelijke gevolgen, risico's en kansen vooraf identificeren
Vanuit een financieel en impact materialiteitsperspectief
Inzichten verzamelen van belanghebbenden
Door middel van workshops, interviews en/of enquêtes
Verwerk resultaten in een definitieve dubbele materialiteitsmatrix
Met onderliggende financiële en impact materialiteitsbeoordelingen als basis
Cluster ESG thema's om volgende stappen voor de organisatie te bepalen
Materiële onderwerpen kunnen nieuwe impact, risico's of kansen creëren waarop de organisatie actie zou willen of moeten ondernemen.
Materialiteitskader, enquêtes en scoringsinstrumenten voorbereidenOpstellen materialiteitsmatrix
Voorlopige plot

Meer weten?

In onze artikelen wordt CSRD compliance in meer detail uitgelegd. Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de CSRD/ESRS en andere ESG wet- en regelgeving? Onze maandelijkse Risk & Compliance nieuwsbrief houdt je op de hoogte.