Vergunningaanvragen

Projective Group helpt financiële ondernemingen bij het verkrijgen van een vergunning van de AFM of DNB. 

Vergunningaanvragen bij AFM of DNB

Om financiële diensten te verlenen in Nederland heb je een vergunning nodig van een van de toezichthouders: AFM of DNB. Het aanvragen van zo'n vergunning heeft nogal wat voeten in de aarde en vergt een gedegen voorbereiding. Om een vergunning te krijgen, moet een onderneming aan een aantal eisen voldoen. Zo worden bestuurders en commissarissen getoetst op betrouwbaarheid en geschiktheid. Ook moet de bedrijfsvoering voldoen aan een groot aantal wettelijke eisen.

Vergunningaanvragen die compleet zijn en kwalitatief goed in elkaar zitten, hebben de meeste kans van slagen. Wij helpen financiële instellingen met het verkrijgen of uitbreiden van een vergunning.

AFM of DNB vergunning

Wij hebben ruime ervaring met vergunningaanvragen voor onder meer:

 • (beheerders) van beleggingsinstellingen, zoals private equity-, hedge-, vastgoed-, aandelen- en obligatiefondsen (AIFMD)
 • instellingen voor collectieve belegging in effecten die onder ICBE (UCITS) vallen
 • beleggingsondernemingen, zoals vermogensbeheerders, brokers etc. (MiFID II)
 • betaalinstellingen en betaaldienstverleners (PSD2)
 • elektronisch geldinstellingen (egi’s)
 • cryptodienstverleners (MiCA)
 • financieel dienstverleners, zoals aanbieders van consumentenkrediet, beleggingsobjecten, assurantietussenpersonen etc.

Vergunning aanvragen in 13 stappen

Het aanvragen van een vergunning is een complex proces dat specialistische kennis en een uitgebreide voorbereiding vereist. Onze 'Wft-vergunningaanvraag stappenplan' is ontworpen om financiële instellingen te helpen bij de voorbereiding van hun aanvraag. Hierin beschrijven we de dertien belangrijkste stappen voor het verkrijgen van een vergunning, inclusief nuttige tips en mogelijke valkuilen.

Wat onze klanten zeggen

''Projective Group is een geweldige partner om diepgaand op onderwerpen te sparren. Bovendien is de kennis en ervaring die ze hebben opgedaan bij de AFM een belangrijke toegevoegde waarde in het succesvol afronden van een complexe vergunningaanvraag.''

Hoe kunnen we je helpen?

Onze specialisten helpen je graag met het aanvraagproces voor een nieuwe vergunning of de uitbreiding van een bestaande vergunning. We bieden ondersteuning in ieder stadium van het proces, van het opzetten van procedures en het voorbereiden van documentatie tot het onderhouden van contacten met de toezichthouder. Wij helpen met:

 • Kwalificatie van mogelijk vergunningplichtige dienstverlening
 • Adviseren over de kosten en doorlooptijd van de vergunningaanvraag
 • Voorbereiden van de vergunningaanvraag
 • Opstellen of beoordelen van beleid en procedures
 • Voorbereiding op bestuurderstoetsing

Starterspakket voor
financiële dienstverleners

Voor kleinere ondernemingen kan het aanvragen van een vergunning een prijzige, tijdrovende en hoogdrempelige verplichting lijken. Wij helpen je graag om dit complexe proces simpeler te maken.

Zo bieden wij ook starterspakketten aan voor bepaalde (kleine) financiële dienstverleners. Hiermee krijg je volledig inzicht in de stappen van het proces van de vergunningaanvraag. Je bepaalt zelf op welke onderdelen je ondersteuning wenst, en houdt dus zelf controle over de kosten.

Veelgestelde vragen

Wanneer heb je een vergunning van de AFM of DNB nodig?
Bedrijven die financiële diensten of producten aanbieden, zoals vermogensbeheerders, crowdfunding, fondsbeheerders, banken, pensioenfondsen en verzekeraars, hebben een vergunning van DNB of de AFM nodig om activiteiten in Nederland te mogen uitvoeren. Er zijn verschillende vergunningen en registers voor elk type activiteit.

Voor de volgende activiteiten is een vergunning van de AFM of DNB vereist:
• Adviseren over een financieel product.
• Bemiddelen in een financieel product
• Herverzekering bemiddeling
• Optreden als (onder)gevolmachtigd agent in verzekeringen
• Adviseren en/of orders doorgeven in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen
• Aanbieden van kredieten
• Aanbieden van beleggingsobjecten
Wie verleent vergunningen voor financiële diensten?
Een vergunning moet worden aangevraagd bij de AFM of DNB. De AFM is belast met het toezicht op het gedrag van financiële ondernemingen en verleent AFM vergunningen aan bijvoorbeeld beleggingsondernemingen, crowdfunding, fondsbeheerders en financiële dienstverleners. DNB houdt prudentieel toezicht en verleent vergunningen aan onder meer betaalinstellingen en verzekeraars. Veel financiële ondernemingen staan zowel onder toezicht van de AFM als van DNB. Bij de toetsing van bestuurders en commissarissen werken de AFM en DNB dan ook samen.
Wat zijn de kosten voor een AFM-vergunning?
De kosten van een AFM vergunning zijn onderverdeeld in eenmalige kosten en doorlopende toezichtkosten. De eenmalige kosten bestaan bijvoorbeeld uit kosten voor de behandeling van de aanvraag en voor het uitvoeren van toetsingen, zoals de betrouwbaarheidstoetsing en de geschiktheidstoetsing. Omdat de vergunningverlenende instantie vanaf de aanvraag werkzaamheden verricht, zijn er aan een vergunningaanvraag altijd kosten verbonden, ook als een aanvraag wordt ingetrokken of afgewezen. Daarnaast zijn partijen die over een vergunning beschikken jaarlijks kosten verschuldigd voor het toezicht van de AFM en DNB.
Hoe verloopt een vergunningaanvraag?
Het aanvragen van een DNB of AFM vergunning is complex en vereist een gedegen voorbereiding. Een vergunning kan worden aangevraagd via de AFM-portaal of het Digitaal Loket van DNB. Het aanvraagformulier en de benodigde documenten kunnen online worden ingediend.Sommige stappen neemt de aanvrager zelf, andere stappen voert de AFM of DNB uit. Zo controleert de vergunningverlenende instantie of de aanvraag compleet is, worden beleidsbepalers getoetst en kan een aanvrager worden uitgenodigd voor een gesprek. Voor de meeste vergunningen geldt een wettelijke beslistermijn van dertien weken. Deze termijn kan (op grond van de Algemene wet bestuursrecht) eventueel met acht weken wordt verlengd. Als een vergunning wordt verleend, wordt deze opgenomen in het openbare DNB- of AFM-vergunningenregister.
Hoe wordt een vergunningaanvraag beoordeeld?
Om in aanmerking te komen voor een vergunning, moet een onderneming aan een groot aantal eisen voldoen. Deze eisen staan grotendeels in de Wet financieel toezicht (Wft). Zo wordt alleen een vergunning verstrekt als een onderneming voldoet aan de voorwaarden voor goed bestuur en financieel gezond (solvabel) is. De precieze voorwaarden verschillen per doelgroep. Er wordt onder meer gekeken naar de inrichting van de bedrijfsvoering, het eigen vermogen en de geschiktheid en betrouwbaarheid van beleidsbepalers. Aanvragen die compleet zijn en kwalitatief goed in elkaar zitten, hebben de meeste kans van slagen.