AFM vergunning

Partijen in de financiële markt zijn aan strenge regels gebonden. Voor het verlenen van financiële diensten in Nederland geldt op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) in de meeste gevallen een vergunningplicht. Met deze wet wordt er op gelet dat het belang van de klant centraal staat en de financiële dienstverlening passend is.

Een vergunning kan worden aangevraagd bij de financiële toezichthouders: de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of De Nederlandsche Bank (DNB). Om een vergunning te krijgen, moet een onderneming aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo worden bestuurders en commissarissen getoetst op betrouwbaarheid en geschiktheid. Ook moet de bedrijfsvoering voldoen aan een groot aantal wettelijke eisen. Vergunningen die zijn verleend worden opgenomen in het DNB of AFM vergunning register.

Wanneer heb je een AFM-vergunning nodig?

Bedrijven die financiële diensten of producten aanbieden, zoals vermogensbeheerders, crowdfunding, fondsbeheerders, banken, pensioenfondsen en verzekeraars, hebben een vergunning van DNB of de AFM nodig om activiteiten in Nederland te mogen uitvoeren. Er zijn verschillende vergunningen en registers voor elk type activiteit.

Voor de volgende activiteiten is een vergunning van de AFM of DNB vereist:

  • Adviseren over een financieel product.
  • Bemiddelen in een financieel product
  • Herverzekering bemiddeling
  • Optreden als (onder)gevolmachtigd agent in verzekeringen
  • Adviseren en/of orders doorgeven in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen
  • Aanbieden van kredieten
  • Aanbieden van beleggingsobjecten

Wie verleent de vergunning?

 Een vergunning moet worden aangevraagd bij de AFM of DNB. De AFM is belast met het toezicht op het gedrag van financiële ondernemingen en verleent AFM vergunningen aan bijvoorbeeld beleggingsondernemingen, crowdfunding, fondsbeheerders en financiële dienstverleners. DNB houdt prudentieel toezicht en verleent vergunningen aan onder meer betaalinstellingen en verzekeraars. Veel financiële ondernemingen staan zowel onder toezicht van de AFM als van DNB. Bij de toetsing van bestuurders en commissarissen werken de AFM en DNB dan ook samen.

Wat zijn de kosten voor een AFM-vergunning?

De kosten van een AFM vergunning zijn onderverdeeld in eenmalige kosten en doorlopende toezichtkosten. De eenmalige kosten bestaan bijvoorbeeld uit kosten voor de behandeling van de aanvraag en voor het uitvoeren van toetsingen, zoals de betrouwbaarheidstoetsing en de geschiktheidstoetsing. Omdat de vergunningverlenende instantie vanaf de aanvraag werkzaamheden verricht, zijn er aan een vergunningaanvraag altijd kosten verbonden, ook als een aanvraag wordt ingetrokken of afgewezen. Daarnaast zijn partijen die over een vergunning beschikken jaarlijks kosten verschuldigd voor het toezicht van de AFM en DNB.

Hoe verloopt een vergunningaanvraag?

Het aanvragen van een DNB of AFM vergunning is complex en vereist een gedegen voorbereiding. Een vergunning kan worden aangevraagd via de AFM-portaal of het Digitaal Loket van DNB. Het aanvraagformulier en de benodigde documenten kunnen online worden ingediend.Sommige stappen neemt de aanvrager zelf, andere stappen voert de AFM of DNB uit. Zo controleert de vergunningverlenende instantie of de aanvraag compleet is, worden beleidsbepalers getoetst en kan een aanvrager worden uitgenodigd voor een gesprek. Voor de meeste vergunningen geldt een wettelijke beslistermijn van dertien weken. Deze termijn kan (op grond van de Algemene wet bestuursrecht) eventueel met acht weken wordt verlengd. Als een vergunning wordt verleend, wordt deze opgenomen in het openbare DNB of AFM vergunning register.

Als een vergunning wordt verleend, wordt deze opgenomen in het openbare DNB- of AFM-vergunningenregister.

Hoe wordt een vergunningaanvraag beoordeeld?

Om in aanmerking te komen voor een vergunning, moet een onderneming aan een groot aantal eisen voldoen. Deze eisen staan grotendeels in de Wet financieel toezicht (Wft). Zo wordt alleen een vergunning verstrekt als een onderneming voldoet aan de voorwaarden voor goed bestuur en financieel gezond (solvabel) is. De precieze voorwaarden verschillen per doelgroep. Er wordt onder meer gekeken naar de inrichting van de bedrijfsvoering, het eigen vermogen en de geschiktheid en betrouwbaarheid van beleidsbepalers. Aanvragen die compleet zijn en kwalitatief goed in elkaar zitten, hebben de meeste kans van slagen.

Wil je zelf een vergunning aanvragen? Lees onze blog met praktische tips voor het aanvragen van een AFM of DNB vergunning, of download ons stappenplan met de dertien belangrijkste stappen voor een soepele vergunningaanvraag, inclusief tips en valkuilen.

Meer weten?

We helpen je graag bij het kwalificeren van je diensten en het aanvragen van een vergunning bij de AFM of DNB. Neem gerust contact met ons op voor een gratis adviesgesprek.