Sanctiewet

De Sanctiewet stelt wettelijke eisen aan (financiële) instellingen om hun integriteit te waarborgen en zo ongewenste handel, witwassen en terrorisme te bestrijden. Op deze Wiki pagina leggen we uit wat de sanctiewet is, op wie de wet van toepassing is en hoe u de sanctiewet kunt naleven. 

Wat houdt de Sanctiewet van 1977 in? 

De Sanctiewet 1977 wordt vaak in één adem genoemd met de Wwft. Dit komt omdat de Sanctiewet eisen stelt met betrekking tot CDD en integriteit. De kern van de Sanctiewet 1977 is dat nationaal en internationaal afgekondigde sanctiemaatregelen moeten worden nageleefd. Sanctiemaatregelen worden ingezet als reactie op schendingen van internationaal recht of mensenrechten door regimes die de rechtsstaat en democratische principes niet respecteren. 

Sanctiemaatregelen kunnen van toepassing zijn tegen landen, personen en/of organisaties. De maatregelen strekken van een gebod tot het bevriezen van tegoeden, het ter beschikking stellen van middelen tot het verlenen van financiële diensten. Er zijn meerdere sanctielijsten waaronder die van de US, EU en NL en de VN-sanctielijst. 

De sanctielijsten worden regelmatig geactualiseerd. Het is daarom van belang om deze lijsten goed bij te houden en toe te passen op cliënten bij klantacceptatie en gedurende monitoring en review. Ook is het aanbevolen om wijzigingen in de lijst(en) aan te houden tegen het relatiebestand. 

Op wie is de Sanctiewet van toepassing? 

De Sanctiewet 1977 moet door banken en andere financiële ondernemingen worden nageleefd. Maar ook natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen handelend in het kader van hun beroepsactiviteiten kunnen in aanraking komen met de Sanctiewet 1977. 

De Sanctiewet beperkt zich dus niet alleen tot onder toezicht staande (financiële) instellingen. 

Inrichting naleving Sanctiewet 

Van uw instelling wordt verwacht te voorkomen dat u zaken doet met partijen die op de zogenaamde sanctielijsten staan. Dit kunnen zowel landen, personen als organisaties zijn. 

Om de sanctieregelgeving na te leven, moet u daarom een administratieve organisatie hebben ingericht en interne controlemaatregelen hebben ingesteld. De frequentie van de screening kunt u bepalen aan de hand van uw type instelling en het soort klanten. De Sanctiewet en het interne sanctiebeleid moeten worden vertaald naar passende procedures en maatregelen. Zo heeft u bijvoorbeeld duidelijk beleid omtrent alle gesanctioneerde landen waarmee rekening wordt gehouden in het screeningproces van potentiële klanten. 

Screening sanctielijsten 

Bij het screenen tegen de sanctielijsten worden alle namen en andere relevante gegevens van natuurlijke personen en rechtspersonen die in de klantendossiers staan (inclusief UBO, gemachtigde, begunstigde etc.) gecontroleerd tegen de EU en Nederlandse sanctielijsten. In de praktijk zien we dat deze lijsten vaak worden aangevuld met de Amerikaanse sanctielijsten (OFAC) en/of andere relevante buitenlandse lijsten. Het screenen van relaties gebeurt bij klantacceptatie, periodieke review, event driven review, en/of bij tussentijdse wijziging in het klantenbestand en van de sanctielijsten. 

Wat te doen bij een hit op de sanctielijst? 

De Sanctiewet 1977 verplicht u om melding te doen bij de toezichthouder als een klant op de sanctielijsten voorkomt, en eventuele tegoeden te bevriezen. 

Meer weten? 

Wil je meer weten over de naleving van de Sanctiewet? Via ons opleidingsinstituut The Ministry of Compliance bieden wij een Sanctiewet Awareness cursus aan. 

Neem voor meer informatie over onze trainingen en ondersteuning op Wwft en Sanctions Act compliance contact met ons op.