Sanctiewet

De Sanctiewet stelt wettelijke eisen aan (financiële) instellingen om hun integriteit te waarborgen en ongewenste handel, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Op deze begrippenlijst leggen we uit wat de Sanctiewet is, op wie deze van toepassing is en hoe u aan de Sanctiewet kunt voldoen. 

Wat houdt de Sanctiewet van 1977 in? 

De Sanctiewet 1977 wordt vaak in één adem genoemd met de Wwft. Dit komt omdat de Sanctiewet eisen stelt met betrekking tot CDD en integriteit. De kern van de Sanctiewet 1977 is dat nationaal en internationaal afgekondigde sanctiemaatregelen moeten worden nageleefd. Sanctiemaatregelen worden ingezet als reactie op schendingen van internationaal recht of mensenrechten door regimes die de rechtsstaat en democratische principes niet respecteren. 

Sanctiemaatregelen kunnen van toepassing zijn op landen, personen en/of organisaties. Er zijn verschillende sanctielijsten, waaronder die van de VS, EU en NL en de VN-sanctielijst. 

De sanctielijsten worden regelmatig geactualiseerd. Het is daarom van belang om deze lijsten goed bij te houden en toe te passen op cliënten bij klantacceptatie en gedurende monitoring en review. Ook is het aanbevolen om wijzigingen in de lijst(en) aan te houden tegen het relatiebestand. 

Op wie is de Sanctiewet van toepassing? 

De Sanctiewet 1977 moet worden nageleefd door banken en andere financiële ondernemingen. Natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die handelen in het kader van hun beroepsactiviteiten kunnen echter ook in aanraking komen met de Sanctiewet 1977. 

De Sanctiewet is dus niet alleen beperkt tot onder toezicht staande (financiële) instellingen. 

Inrichting naleving Sanctiewet 

Van uw instelling wordt verwacht dat zij geen zaken doet met partijen die op zogenaamde sanctielijsten staan. Dit kunnen landen, personen of organisaties zijn. 

Om te voldoen aan de sanctieregelgeving moet u een administratieve organisatie en interne controlemaatregelen hebben opgezet. De frequentie van screening kan worden bepaald op basis van uw type instelling en het type klanten. De Sanctiewet en het interne sanctiebeleid moeten worden vertaald in passende procedures en maatregelen. U moet bijvoorbeeld een duidelijk beleid hebben met betrekking tot alle gesanctioneerde landen, waarmee rekening wordt gehouden in het screeningsproces van potentiële klanten. 

Screening sanctielijsten 

Bij de toetsing aan de sanctielijsten worden alle namen en andere relevante data van natuurlijke personen en rechtspersonen in de klantdossiers (inclusief UBO, gemachtigde, begunstigde, etc.) getoetst aan de EU en Nederlandse sanctielijsten. In de praktijk zien we vaak dat deze lijsten worden aangevuld met de Amerikaanse sanctielijsten (OFAC) en/of andere relevante buitenlandse lijsten. Screening van relaties vindt plaats bij onboarding van klanten, periodieke reviews, event-driven reviews en/of bij tussentijdse wijzigingen in het klantenbestand en de sanctielijsten. 

Wat te doen bij een hit op de sanctielijst? 

De Sanctiewet van 1977 verplicht je om een klant die op de sanctielijst staat te melden bij toezichthouder en om tegoeden te bevriezen. 

Meer weten? 

Wilt u meer weten over compliance met de Sanctiewet? Via ons opleidingsinstituut The Ministry of Compliance bieden wij een cursus Sanctiewet Awareness aan. 

Neem voor meer informatie over onze trainingen en ondersteuning op Wwft en Sanctiewet compliance contact op met onze specialisten.