Politiek prominente persoon (PEP)

Krachtens de Wwftzijn financiële instellingen verplicht om een op risk gebaseerde procedure te hebben om te controleren of een cliënt een 'Politically Exposed Person' (PEP) is. Een PEP is een politiek prominent persoon die bijzonder gevoelig kan zijn voor corruptie. Dit betekent dat je moet onderzoeken of de cliënt mogelijk een PEP is. Als iemand inderdaad een PEP is, moet je enhanced customer due diligence uitvoeren en de klant voortdurend enhanced monitoren. 

PEP-lijst 

De belastingdienst en de Ministeries van Financiën en Justitie publiceren een lijst van politiek prominente functies en houden deze bij. Personen die als Politically Exposed Person kunnen worden aangemerkt zijn in ieder geval: 

 • staatshoofden, regeringsleiders, ministers, onderministers of staatsecretarissen; 
 • leden van het bestuur van een politieke partij; 
 • Parlementsleden of leden van een vergelijkbaar wetgevend orgaan; 
 • leden van hoge gerechtshoven die vonnissen wijzen waartegen geen beroep mogelijk is; 
 • leden van rekenkamers of leden van de raad van bestuur van centrale banken; 
 • ambassadeurs, zaakgelastigden en hoge legerofficieren; en 
 • directeuren, adjunct-directeuren, leden van de Raad van Bestuur of houder van een gelijkwaardige functie binnen een internationale organisatie (bijv: VN, EU-instellingen, Noord-Atlantische Verdragsorganisatie en Wereldhandelsorganisatie). 
 • Familieleden en naaste medewerkers 

Ook directe familieleden van een Politically Exposed Person moeten worden geïdentificeerd. Hierbij kan worden gedacht aan de echtnoot, ouder of kind van een PEP. Hetzelfde geldt voor naast geassocieerden van een PEP. Dit kan bijvoorbeeld iemand zijn met wie de PEP een nauwe zakelijke relatie heeft gehad. Is de PEP een rechtspersoon, dan gelden de regels ook voor de uiteindelijk belanghebbende (UBO) van de PEP. 

Een zakelijke relatie aangaan met een PEP 

Als een cliënt kan worden aangemerkt als een Politically Exposed Person, betekent dat niet dat u deze dient te weigeren. Het aangaan van een zakelijke relatie is toegestaan, mits uw organisatie voldoet aan een aantal voorwaarden: 

 • De beslissing tot aangaan van de relatie wordt genomen door een persoon binnen uw organisatie die daartoe specifiek is gemachtigd. 
 • Er zijn maatregelen getroffen om de bron van het vermogen van de PEP vast te stellen. 
 • Er wordt doorlopend controle uitgeoefend op de klant. 

PEP-onderzoek 

Er zijn verschillende manieren waarop u kun achterhalen of een cliënt een Politically Exposed Person is. Zo kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van de diensten van commerciële bedrijven die tegen betaling PEP-lijsten beschikbaar stellen (PEP-screening). Ook kunt u dit doen door het uit vragen bij de klant, dat kan door een verklaring/formulier waarin de klant aangeeft dat hij/zij wel of geen PEP is, dit zult u wel actueel moeten houden door die vraag met een regelmatige frequentie te doen. Verder kunt u hiervoor zelf ook openbare bronnen raadplegen (door bijvoorbeeld een google-check, met de naam van de persoon in combinatie met zoektermen). 

Toezichthouders verwachten dat bedrijven meer en uitgebreidere procedures en maatregelen instellen naarmate zij veel of juist weinig PEPs in hun klantenbestand hebben. 

Let op: Een geautomatiseerde check tegen een PEP lijst is niet altijd waterdicht, bij twijfel zul je altijd verder moeten onderzoeken. Afhankelijk van de grootte van je instelling, kan het bij de klant uitvragen en een google check soms net zo effectief of soms wel effectiever zijn. 

Meer weten? 

Kun je hulp gebruiken bij het screenen van klanten of heb je vragen over Wwft compliance ? Onze specialisten hebben gedetailleerde kennis van financiële wet- en regelgeving en de ervaring om je te ondersteunen bij de toepassing ervan. Wil je meer weten over de mogelijkheden? Lees dan meer over onze diensten of neem contact met ons op.