Wwft

Zoals de naam al doet vermoeden, is de 'Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme' (Wwft) bedoeld om te voorkomen dat mensen en bedrijven geld witwassen of terroristische activiteiten financieren. In deze verklarende woordenlijst leggen we uit wat de Wwft inhoudt en hoe u de wet binnen uw organisatie kunt toepassen.

Wwft overzicht

De Vierde Anti-witwasrichtlijn is op 25 juli 2018 geïmplementeerd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de onderliggende regelgeving. Een belangrijk aspect van de Wwft is dat deze is gebaseerd op risk: instellingen die onder de Wwft vallen, moeten een risk beoordeling opstellen van hun risico's op witwassen en financiering van terrorisme. Sinds 2018 is de definitie van PEP (Politically Exposed Person) en UBO (Ultimate Beneficial Owner) aangescherpt. Er zijn ook specifieke vereisten voor de Wwft governance van een instelling.

Sinds 21 mei 2020 is de gewijzigde vierde antiwitwasrichtlijn geïmplementeerd in de Wwft.

Het toepassingsgebied van de Wwft is uitgebreid: meer sectoren zijn onderworpen aan Wwft verplichtingen, waaronder aanbieders van cryptodiensten. Ook beheerders van vastgoedbeleggingsinstellingen hebben verplichtingen ten aanzien van huurders van vastgoed in de door hen beheerde beleggingsinstellingen. De Wwft is ook van toepassing op natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die beroeps- of bedrijfsmatig bemiddelen bij het tot stand komen en sluiten van huurovereenkomsten als bedoeld in artikel 7:201 BW, voor zover de maandelijkse huur € 10.000 of meer bedraagt. Vanaf dit bedrag gelden de verplichtingen van de Wwft , zoals het uitvoeren van customer due diligence, het monitoren van transacties en het melden van ongebruikelijke transacties aan de FIU-Nederland. Tot slot is het UBO-register ingevoerd, dat op 27 september 2020 in werking is getreden.

Wie valt onder het toepassingsgebied van de Wwft

Artikel 1 van de Wwft somt op en definieert de instellingen die moeten voldoen aan de Wwft. In essentie is Wwft van toepassing op:

 • Banken
 • Beleggingsondernemingen
 • Beheerders van beleggingsfondsen en icbe's
 • Financiële dienstverleners, voor zover zij bemiddelen bij de totstandkoming van levensverzekeringscontracten
 • Levensverzekeraars, met uitzondering van levensverzekeraars die uitsluitend natura-uitvaartverzekeringen aanbieden
 • Uitwisselingsinstellingen
 • Kredietverstrekkers (inclusief hypothecair krediet, consumentenkrediet en factoring)
 • Aanbieders van leaseproducten
 • Trustkantoren
 • Aanbieders en agenten van betalingsdiensten
 • Instellingen voor elektronisch geld
 • Uitgevers en beheerders van betaalmiddelen (bijv. creditcards, reischeques en kredietbrieven)
 • Bedrijven die advies geven over kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en aanverwante zaken, evenals advies en diensten met betrekking tot fusies en overnames van bedrijven
 • Bedrijven die effecten beheren en/of aanhouden
 • Bemiddeling in interbancaire markten
 • Bedrijven die garanties en borgstellingen geven
 • Aanbieders van cryptodiensten
 • Advocaten en notarissen
 • Makelaars
 • Belastingadviseurs
 • Accountants

De Wwft stelt specifieke eisen aan een passend intern controleframework. Drie elementen zijn relevant voor een adequate inrichting: de compliancefunctie, de auditfunctie en de governance van de organisatie. De Wwft legt specifieke vereisten op aan deze functies.
 

Hieronder leggen we deze elementen in meer detail uit. 

Nalevingsfunctie en Wwft

De Wwft vereist dat je instelling een onafhankelijke compliance functie opzet, voor zover dit past bij de aard en omvang van je instelling. Als het voor uw instelling onredelijk is om een onafhankelijke compliance functie op te zetten, kunt u er ook voor kiezen om de compliance functie uit te besteden. Dit kan geheel of gedeeltelijk worden gedaan door een externe compliance officer van Projective Group. 

Taken van compliance officer met betrekking tot de Wwft: 

 • Controle compliance met Wwft verplichtingen en de regels van je instelling zelf; 
 • Tekortkomingen in procedures rapporteren en effectief aanpakken; 
 • Melden van ongebruikelijke transacties aan de FIU-Nederland, inclusief het verstrekken van de benodigde informatie; 
 • Het herzien en bijwerken van risk beoordelings- enCDD (Customer Due Diligence) beleidsrichtlijnen vallen ook vaak onder de verantwoordelijkheid van de compliance functie. 

Wwft auditfunctie

De Wwft verplicht uw instelling om een onafhankelijke auditfunctie in te stellen. Deze verplichting geldt alleen als uw bedrijf een rechtspersoon of vennootschap is die kwalificeert als instelling. De mate van onafhankelijkheid van de compliance functie is afhankelijk van de aard en omvang van uw instelling.  

Taken accountant met betrekking tot de Wwft: 

 • Controleer compliance met Wwft; en 
 • Controleer de werking van het beleid, de procedures en de maatregelen. 

De intensiteit van de auditfunctie binnen uw instelling hangt af van uw profiel risk . 

Raad van bestuur en de Wwft

Volgens de Wwft moet je binnen de raad van bestuur een bestuurslid aanwijzen die verantwoordelijk is voor compliance met de vereisten die voortvloeien uit de Wwft. Dit relevante bestuurslid moet echter wel de nodige kennis en ervaring hebben om de verantwoordelijkheid op zich te nemen en bovendien moet je instelling aantonen hoe de verantwoordelijke bestuurder zijn of haar rol zal vervullen. 

Wwft risico beoordeling

De Wwft vereist dat uw instelling de risico's van witwassen en terrorismefinanciering die samenhangen met de aard en omvang van uw instelling en uw diensten identificeert, analyseert en beoordeelt. 

Bij het identificeren en beoordelen van de risico's moet je ten minste rekening houden met de risk factoren met betrekking tot: 

 • Type klant 
 • Product 
 • Service 
 • Transactie- en afleverkanaal 
 • Landen en geografische gebieden 

Sommige instellingen zijn verplicht om een systematische integriteitsbeoordeling risk (SIRA) uit te voeren. Dit is een andere risk beoordeling dan de beoordeling die vereist wordt door de Wwft. De risk beoordeling in de Wwft is beperkt tot de blootstelling van uw instelling aan risico's op witwassen en financiering van terrorisme, terwijl de SIRA een bredere reikwijdte heeft. 

Wanneer u begint met het analyseren van risico's op witwassen en financiering van terrorisme, zet u de eerste stappen door het ontwikkelen van beleid, procedures en beheersmaatregelen.Dit is geen eenmalige oefening. Van uw instelling wordt verwacht dat ze zichzelf voortdurend controleert. Op deze manier kun je beoordelen in welke gevallen en binnen welke bedrijfsonderdelen er risico's zijn op witwassen en terrorismefinanciering. 

Controlemaatregelen

De Wwft biedt ruimte en vrijheid voor je instelling om naar eigen inzicht controlemaatregelen te implementeren. Het is belangrijk dat je als instelling alles goed documenteert, zodat je verantwoording kunt afleggen aan toezichthouder over de gevolgde procedures, gemaakte afwegingen of genomen beslissingen. Wij constateren dat instellingen nog onzeker zijn of zij in een dialoog met de toezichthouder (meestal DNB en de Nederlandse AFM) kunnen aantonen dat zij voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wwft. 

Wwft trainingscursussen

Als je meer wilt leren over de Wwft, kun je onze Wwft e-learning volgen via ons trainingsinstituut, The Ministry of Compliance. 

Meer weten?

Wij ondersteunen u graag met advies over hoe u kunt voldoen aan de vereisten van Wwft en hoe u financieel-economische criminaliteit kunt bestrijden.