Environmental, Social and Governance (ESG)

De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor het belang van duurzaamheid. Duurzaamheid is een breed begrip, waaronder niet alleen het klimaat of het gebruik van grondstoffen valt, maar ook bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden en diversiteit binnen een organisatie. De verschillende aspecten van duurzaamheid worden gezamenlijk vaak aangeduid met de term ‘ESG-factoren’.  

Wat betekent ESG ? 

ESG staat voor Environmental, Social and Governance. Environmental omvat bijvoorbeeld klimaatverandering, het gebruik van fossiele brandstoffen, luchtvervuiling en ontbossing. Bij Social kunt u denken aan kinderarbeid, humanitaire crises en moderne slavernij. Governance omvat onder meer diversiteit binnen het bestuur, corruptie, en een verantwoord beloningsbeleid. 

Waarom is ESG relevant voor de financiële sector? 

Daar zijn twee belangrijke redenen voor. Ten eerste wordt van de financiële sector verwacht dat zij haar steentje bijdraagt aan de verduurzaming van onze samenleving. De druk vanuit de politiek, investeerders en de maatschappij is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit heeft zich bovendien vertaald in de ontwikkeling van een hoop nieuwe (concept) ESG wet- en regelgeving.  

Ten tweede kunnen ESG-factoren significante risico’s teweeg brengen voor financiële instellingen en hun cliënten. Zo zou klimaatverandering op termijn een bedreiging kunnen vormen voor de waarde van beleggingen in CO2-intensieve sectoren. Kortom: de vraag is niet zozeer óf een financiële instelling rekening moet houden met mens en maatschappij, maar eerder hoe zij hier vorm aan kan en gaat geven  

Het ‘rekening houden met ESG-factoren’ kan verschillende aspecten van uw bedrijfsvoering raken. Denk bijvoorbeeld aan het beleggingsbeleid, de acceptatie van (potentiële) cliënten, het risicomanagement of de informatieverstrekking aan klanten. 

Wat staat er in het EU-actieplan voor de financiering van duurzame groei? 

Naar aanleiding van een rapport van de Deskundigengroep voor Duurzame Financiering heeft de Europese Commissie een EU Actieplan voor de financiering van duurzame groei opgesteld. Met de maatregelen in het plan beoogt de Commissie bij te dragen aan de verduurzaming van het financiële stelsel. 

De Commissie stelt in haar plan verschillende maatregelen voor:
 

Deze maatregelen zijn relevant voor vrijwel iedere financiële onderneming, of u nu een adviseur, beleggingsonderneming, beheerder van een beleggingsinstelling, pensioenfonds of verzekeraar bent. Het maakt daarbij niet uit of u zich op dit moment wel of niet bezig houdt met duurzaamheid: de regels gelden voor iedereen, ongeacht uw eigen opvatting (of die van uw klanten) over duurzaamheid. 

De impact van de maatregelen op ondernemingen is bovendien groot. Om te voldoen aan de nieuwe regels, moeten ondernemingen waarschijnlijk aanpassingen doorvoeren in bijvoorbeeld beleidsstukken, processen en informatiedocumenten. Zo kunnen de nieuwe normen betekenen dat er wijzigingen nodig zijn in het beleggingsbeleid, het beloningsbeleid, due diligence procedures, de website van ondernemingen, enzovoorts.  

De exacte inhoud en implicaties van het plan worden in detail uitgelegd in onze compliance applicatie Ruler. Met Ruler heb je zowel inzicht in als overzicht van de huidige (en toekomstige) veranderingen rond ESG. We hebben ook verschillende nieuwsberichten gepubliceerd over de inhoud ervan. 

Welke wet- en regelgeving is er over ESG voor financiële instellingen? 

Het landschap aan regelgeving is helaas allesbehalve overzichtelijk. Regels worden ontworpen op zowel supra-nationaal, Europees als nationaal niveau. Daarnaast bestaan wettelijke regels, de visie van toezichthouders en zelfregulering vaak naast elkaar. Ook kunnen de regels per sector verschillen.  

Desalniettemin kunnen we op dit moment stellen dat de belangrijkste wettelijke regels de volgende zijn:
 

Zoals bij de vorige vraag reeds aangegeven, zijn deze regels relevant voor allerlei typen financiële ondernemingen. De regels zijn dus niet sector-specifiek. Daarnaast gelden de regels ook indien u zich op dit moment in het geheel niet bezig houdt met duurzaamheid. 

Natuurlijk helpt Projective Group je graag om inzicht te krijgen in de standaarden die specifiek op jouw organisatie van toepassing zijn. 

Moet ik ESG in overweging nemen bij het bepalen van de geschiktheid van een product voor een klant? 

Als uw bedrijf een beleggingsonderneming of verzekeringsdistributeur is, zal het antwoord hierop binnenkort "ja" zijn. De EU heeft namelijk voorgesteld om de gedelegeerde handelingen bij MiFID II en de IDD te wijzigen, zodat de ESG wensen van cliënten moeten worden gevraagd/geïnformeerd en in aanmerking moeten worden genomen bij het verlenen van diensten. Neem voor meer specifieke informatie hierover contact met ons op of kijk op Ruler's Radar. 

ESG en het klimaatakkoord van Parijs 

Het Klimaatakkoord van Parijs is op 22 april 2016 ondertekend door 174 landen - waaronder Nederland. Het akkoord is vervolgens op 4 november 2016 in werking getreden. 

In het akkoord hebben de landen zich gecommitteerd aan het doel om de stijging van de temperatuur op aarde te beperken tot 1,5 (streven) of 2 (maximum) graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële niveau. Om dit te bewerkstelligen zal de uitstoot van broeikasgassen sterk verminderd moeten worden. Ook zal op korte termijn een eind moeten komen aan het gebruik van fossiele brandstoffen, aangezien dit een belangrijke oorzaak is van de overmatige CO2-uitstoot. 

Dit gaat niet vanzelf. Daarom eist het verdrag van betrokken landen dat zij nationale klimaatplannen (nationaal vastgestelde bijdragen; National Determined Contributions) opstellen. In Nederland wordt hieraan gewerkt in de vorm van het Nederlandse nationale Klimaatakkoord. 

Wat zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties? 

De Verenigde Naties heeft in augustus 2015 de Sustainable Development Goals (SDG’s, of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) opgesteld. Het gaat om zeventien doelen (en 169 subdoelen), die onder meer betrekking hebben op onder meer armoede, gezondheid, onderwijs, duurzame energie en klimaatverandering. Beoogd wordt al deze doelen in 2030 behaald te hebben. Het is aan de lidstaten van de VN om te bepalen hoe zij hier invulling aangeven. 

Meer weten? 

Wil je meer weten over ESG en de risico's en kansen die ESG financiële instellingen biedt? Volg dan de ESG Awareness e-learning via ons opleidingsinstituut The Ministry of Compliance.