Wwft reporting

Financiële instellingen binnen de reikwijdte van de Wwft moeten ongebruikelijke transacties melden aan de Nederlandse Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland). Om bedrijven te helpen bij het identificeren van ongebruikelijke transacties zijn meldindicatoren ontwikkeld die zijn uitgewerkt in bijlage 1 bij artikel 4 van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. Deze indicatoren zijn onderverdeeld in objectieve en subjectieve categorieën. Objectieve indicatoren moeten altijd worden gemeld aan de FIU-Nederland. Daarnaast geldt dat als een customer due diligence proces faalt en er aanwijzingen zijn voor betrokkenheid bij witwassen of terrorismefinanciering, er een melding moet worden gedaan aan de FIU-Nederland. De meldplicht aan de FIU-Nederland geldt ook als er sprake is van een mislukt cliëntenonderzoek waarbij er aanwijzingen zijn dat de betreffende cliënt betrokken is bij witwassen of terrorismefinanciering.

Meldingen aan de FIU

Artikel 20a van de Wwft verplicht financiële instellingen om procedures in te voeren die werknemers in staat stellen om onafhankelijk en anoniem Wwft schendingen te melden. Voordat een Wwft melding kan worden gedaan, moeten bedrijven zich registreren bij de FIU. Kijk op de website van de FIU-Nederland of uw bedrijf meldingsplichtig is.

Bovendien moet u het melden aan de toezichthouder als een cliënt op de sanctielijsten staat. In dergelijke gevallen bent u ook verplicht om eventuele tegoeden te bevriezen.

Objectieve indicatoren Wwft

Als een transactie voldoet aan een objectieve indicator, is het verplicht om een Wwft melding te doen bij de FIU-Nederland. Een voorbeeld van een objectieve indicator is een contante wisseltransactie van meer dan € 10.000 of het gebruik van een creditcard of prepaid kaart voor een transactie van € 15.000 of meer. Een bedrijf is alleen verplicht een melding te doen voor subjectieve indicatoren als er reden is om aan te nemen dat de transactie verband kan houden met witwassen of financiering van terrorisme. Het bedrijf moet op basis van zijn eigen beoordeling bepalen of dit het geval is case. Een voorbeeld van een subjectieve indicator is een vermogensverklaring van een klant die niet erg geloofwaardig lijkt.

Er is geen vaste lijst met subjectieve indicatoren, omdat dit per instelling verschilt. Wel kunt u de Leidraad Wwft, Wwft BES en Sanctiewet van de AFM raadplegen, die voorbeelden bevat ter illustratie.

Objectieve indicator hoogrisicolanden vervallen 

In oktober 2019 is het besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit 2018 Wwft gepubliceerd. Een van de wijzigingen is dat de indicator 'Objective 02', de zogenaamde objectieve indicator voor hogerisk landen, is verwijderd. Dit betekent dat transacties door of namens een (rechts)persoon in een hoogrisk land niet meer als ongebruikelijke transacties hoeven te worden gemeld.

Het vervallen van deze objectieve indicator betekent overigens niet dat de lijst met hoog-risicolanden niet meer van belang is. Op basis van een subjectieve indicator geldt nog steeds dat ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld.

Onverwijld melden

Transacties die voldoen aan een objectieve indicator moeten onverwijld worden gemeld, in elk geval case binnen veertien dagen nadat ze zijn geïdentificeerd. Sectie 16(2) van de Wwft geeft aan wat er precies in de melding moet staan:

  • De identiteit van de cliënt en, waar mogelijk, de identiteit van de persoon ten gunste van wie de transactie wordt uitgevoerd.
  • De aard en het nummer van het identiteitsbewijs van de klant.
  • De aard, tijd en plaats van de transactie.
  • Het bedrag, de bestemming en de herkomst van de fondsen, effecten, edelmetalen of andere waarden die betrokken zijn bij de transactie.
  • De omstandigheden waaronder de transactie als ongebruikelijk wordt beschouwd.
  • Een beschrijving van de relevante voorwerpen van grote waarde in de case van een transactie van meer dan €15.000.

De overwegingen om een transactie te melden moeten voldoende duidelijk zijn en duidelijk worden vastgelegd. Bij twijfel of een transactie ongebruikelijk is, is het beter om deze te melden bij de FIU-Nederland. Immers, als een instelling niet of niet tijdig aan de meldplicht voldoet, pleegt zij een economisch delict.

In de artikelen 19 en 20 van de Wwft is expliciet opgenomen dat meldingen aan de FIU-Nederland en de daarbij verstrekte data niet mogen worden gebruikt om de financiële instelling te vervolgen voor betrokkenheid bij witwassen of de financiering van terrorisme. Evenmin kan de onderneming aansprakelijk worden gesteld voor schade aan derden als gevolg van de gedane Wwft melding.

Transactiemonitoring e-learning

Hoe analyseer en evalueer je de informatie die je hebt over een transactie? Hoe trek je conclusies? En, nog belangrijker, hoe documenteer je deze conclusies? Dit alles leer je in onze e-learningcursus Transactiemonitoring, die we aanbieden via ons opleidingsinstituut The Ministry of Compliance.