Wtt 2018: Wet toezicht trustkantoren 2018

Op 1 januari 2019 is de de Wet Toezicht Trustkantoren 2018 ('Wtt 2018'), samen met het Besluit toezicht trustkantoren 2018 en de Regeling toezicht trustkantoren 2018 in werking getreden.

Wat houdt de Wtt 2018 in?

Trustkantoren in Nederland staan onder toezicht van DNB. Om hun activiteiten uit te kunnen voeren, moeten trustkantoren voldoen aan verschillende eisen met betrekking tot hun bedrijfsvoering en organisatie, zoals vastgelegd in de Wtt 2018. De beleidsbepalers van trustkantoren worden getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid. De Wtt 2018 stelt strengere eisen aan client due diligence en de compliance functie ten opzichte van de Wwft (Wet ter bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme). Daarnaast is de definitie van trustdiensten verruimd, waardoor meer entiteiten onder de Wtt 2018 vallen.

Wat is de reikwijdte van de Wtt 2018?

De Wtt 2018 is van toepassing op trustkantoren. Dit zijn kortgezegd alle rechtspersonen die bedrijfsmatig trustdiensten verlenen. Onder de Wtt 2018 definitie van trustdiensten vallen de volgende diensten:

  • Het zijn van bestuurder/vennoot van een rechtspersoon/vennootschap in opdracht van een natuurlijk persoon/rechtspersoon/vennootschap die niet tot zelfde groep behoort;
  • Het ter beschikking stellen van een postadres of bezoekadres aan een doelvennootschap én het verlenen van ‘bijkomende werkzaamheden’, zoals het
  • Het verkopen van of bemiddelen bij de verkoop van rechtspersonen;
  • Het optreden als trustee.

A trust office is not allowed to split services with the intention to avoid that it will be subject to supervision under the Wtt 2018.

Belangrijkste verplichtingen onder de Wtt 2018

Compliance functie

Een trustkantoor dient te beschikken over een onafhankelijke en effectieve compliance functie. De uitoefening hiervan is gericht op het controleren van de naleving door het trustkantoor van wettelijke voorschriften enerzijds en interne regels van het trustkantoor anderzijds. Op grond van artikel 16 lid 2 Wtt 2018 is het verboden om de compliance functie van trustkantoren uit te besteden in een poging deze te verbeteren. De auditfunctie mag nog wel extern worden ingevuld.

Jaarlijkse rapportageverplichting

De Wtt 2018 stelt een trustkantoor verplicht om DNB eens per jaar uit eigen initiatief een rapportage te sturen over de bedrijfsvoering. Deze rapportages zijn bijvoorbeeld de jaarlijkse IRAP-rapportage(Integrity Risk Analysis Reporting). De toezichthouder kan daarnaast het trustkantoor naar eigen wens verzoeken om vaker rapportages aan te leveren.

Verplichte rechtsvorm

Onder de Wtt 2018 zijn trustkantoren verplicht om een rechtspersoonlijkheid te hebben en de rechtsvorm van een NV, BV of een Europese naamloze vennootschap aan te nemen. Dit betekent dat in Nederland natuurlijke personen, stichtingen of verenigingen niet in aanmerking komen voor een vergunning om trustdiensten te mogen verlenen of uitvoeren.

Voor buitenlandse vergunninghouders die in Nederland actief zijn, grensoverschrijdend of via een bijkantoor, geldt ook het vereiste van rechtspersoonlijkheid naar het recht van de staat van zetel.

Twee dagelijkse beleidsmakers

In het verlengde van de verplichte rechtsvorm, stelt de Wtt 2018 ook dat een trustkantoor geleid wordt door tenminste twee natuurlijke personen, die beiden hun werkzaamheden vanuit Nederland dienen uit te voeren. Gedachte achter deze eis is het borgen van de continuïteit en kwaliteit van de uitoefening van het bedrijf van trustkantoor en de trustdienstverlening. Beleidsbepalers worden door DNB tijdens een aanvangstoetsing getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid.

Eisen cliëntenonderzoek

Een trustkantoor is verplicht om client due diligence (CDD') uit te voeren voorafgaand aan – maar ook gedurende – de dienstverlening aan een cliënt. Het doel van dit cliëntenonderzoek is om te achterhalen of de dienstverlening van het trustkantoor niet wordt misbruikt voor maatschappelijk onbetamelijke activiteiten zoals witwassen, terrorismefinanciering of agressieve belastingplanning.

Daarnaast ziet het onderzoek niet sec op de cliënt zelf, maar dient het trustkantoor ook onderzoek te doen naar de doelvennootschap en alle relevante delen van de structuur van de groep waartoe de doelvennootschap behoort (bv. UBO(s), aandeelhouders, zuster- en dochtervennootschappen). Hierbij moeten de verschillende vereiste taken binnen het cliëntenonderzoek (denk aan: identificatie en verificatie van cliënt, doelvennootschap en UBO, vaststellen herkomst van vermogen) op een dusdanige manier worden uitgevoerd, dat over het resultaat redelijkerwijs geen twijfel over de juistheid of volledigheid meer mag bestaan. De nieuwe zogeheten ‘resultaatverplichting’.

Meer weten?

Meer weten over voldoen aan de Wtt 2018? Onze specialisten denken graag mee over de wijze waarop uw organisatie voldoet aan de eisen van de Wtt 2018. Lees meer over onze dienstverlening aan de trustsector, of neem contact met ons op.